Košík

Informácie o spracovaní osobných údajov

Základné ustanovenia

„Predávajúcim alebo správcom“ sa rozumie: DAVIDA s.r.o., IČO: 55 731 139, DIČ: 2122071402, Ulica Jozefa Adamca 9983/24, 917 01 Trnava, Slovenská Republika. Spotrebiteľom je pre účely odstúpenia od zmluvy v zmysle zák. č. 114/2007 Z.z. chápaná fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Predávajúci spracúva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje, ktoré získal na základe plnenia vašej objednávky:

– Meno a Priezvisko

– Adresa na doručenie

– Fakturačná adresa

– E-mailová adresa

– Telefónne číslo

– Fotografiu pre výrobu

Dôvod a účel spracúvania osobných údajov

Vyššie uvedené osobné údaje sú spracované za účelom korektného spracovanie vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve, zaslania potvrdenia objednávky mailom poprípade zaslania sms o stave objednávky. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy. Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@glassery.sk alebo telefonicky +421 908 106 180.

Práva spotrebiteľa

Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

– potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

-vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

-vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

-vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

-opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

-likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

-likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

-blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

-spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

-využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

-poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

Súbory cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom, Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah stránok. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem.

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Facebook, Google a podobne.

Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Záverečné ustanovenie

Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.