Košík

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu www.glassery.sk

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetu tým, že po úspešnej personalizácii produktu vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Kupujúci má povinnosť vyplniť všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné pre správne a rýchle vybavenie objednávky.

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh, kedy má kupujúci možnosť túto objednávku zrušiť. Ak objednávku mailom, alebo telefonicky zákazník nezruší/nezmení do 24 hodín od jej odoslania, považuje sa za záväznú. Ak si kupujúci zvolil formu platby DOBIERKOU a objednávku potvrdil, zaväzuje sa tento tovar vyzdvihnúť v čo najkratšom termíne od doručenia oznámenia ZÁSIELKOVŇOU a súčasne tento tovar na mieste uhradiť, ak je na dobierku.

Obchodný zákonník

Zákon 513/1991 Zb.z 5. novembra 1991 Obchodný zákonník. Platnosť od: 18. 12. 1991. Účinnosť od: 01. 01. 2009

Kúpna zmluva

Povinnosti kupujúceho

§ 447
Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou.

§ 449
Ak sa má kúpna cena platiť pri odovzdaní tovaru alebo dokladov, je kupujúci povinný kúpnu cenu zaplatiť v mieste tohto odovzdania.

Zasielateľská zmluva

§ 607
(1) Zasielateľovi prislúcha zmluvná odplata, alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase dojednania zmluvy pri obstaraní obdobnej prepravy. Okrem toho má zasielateľ nárok na úhradu potrebných a užitočných nákladov, ktoré zasielateľ vynaložil za účelom splnenia svojich záväzkov. Okrem toho má zasielateľ nárok na úhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku.

(3) Príkazca je povinný zaplatiť zasielateľovi odplatu a vzniknuté náklady bez zbytočného odkladu po tom, čo zasielateľ zabezpečil obstaranie prepravy uzavretím potrebných zmlúv s dopravcami, prípadne medzi zasielateľmi.

2. Kto je kto

„Kupujúcim“ sa rozumie v elektronickom obchode fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. „Predávajúcim“ sa rozumie: DAVIDA s. r. o., IČO: 55 731 139, DIČ: 2122071402, Ulica Jozefa Adamca 9983/24, 917 01 Trnava, Slovenská Republika. Spotrebiteľom je pre účely odstúpenia od zmluvy v zmysle zák. č. 114/2007 Z.z. chápaná fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

E-mail: info@glassery.sk
Tel.č.: +421 908 106 180

3. PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Cena poštovného:

- Poštovné pri objednávke nad 60€ zadarmo.
- Pri objednávke s hodnotou nižšou ako 60€ je cena poštovného nasledovná:
- Doručenie na adresu: 3,90€
- Doručenie na výdajné miesto Packeta/ZBOX: 2,90€

Spôsob platby:

- Dobierka (platba pri prevzatí balíka).
- Bezpečná platba platobnou kartou cez platobnú bránu GOPAY.

Dodanie:

Tabuľky odosielame vo väčšine prípadov do 3 prac. dní od potvrdenia objednávky.

1. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním vo výške 7€ (sedem EUR). V prípade nevyzdvihnutia DOBIERKY si vyhradzujeme právo zamietnuť tomuto kupujúcemu každú ďalšiu objednávku, ktorú si objedná formou dobierky, schválené budú len objednávky platené platbou vopred.

2. Predávajúci nie je platca DPH. Daňový doklad vo forme akceptácie a sumarizácie objednávky vystaví predávajúci kupujúcemu v Elektronickej podobe na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol v objednávke, po uhradení ceny za objednaný Tovar.

3. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú konečné.

4. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu pri preberaní tovaru od doručovateľa.

5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi do jedného mesiaca od uplynutia času, ktorý bol stanovený na zadanie objednávok.

6. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

4. Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.glassery.sk.

2. Po výbere požadovaného tovaru a jeho parametrov (personalizácia) môže byť produkt pridaný do nákupného košíka. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

4. K cenám za jednotlivé Tovary sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.

5. Objednávku Spotrebiteľ potvrdí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Spotrebiteľ je povinný vyplniť svoje osobné údaje pre finalizáciu objednávky, vystavenie daňového dokladu a doručenie. Pred dokončením objednávky je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a zároveň sa oboznámil/ bol Predávajúcim informovaný o: vlastnostiach Tovaru (špecifický charakter Tovaru - 5. Záruka a reklamácie, bod 8.) a celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

6. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Spotrebiteľ obdrží potvrdenie o svojom nákupe prostredníctvom elektronickej pošty (na mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke. Údaje uvedené v objednávkovom formuláry sú Predávajúcim považované za správne.

7. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 6 tohto článku, spolu s ostatnými dokumentami Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

5. Záruka a reklamácie

1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru.

2. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu.

3. Pri mechanickom poškodení výrobku kupujúcim, skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo nevhodným/devastačným správaním kupujúcim táto záruka zaniká.

4. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci len vtedy, ak neboli spôsobené kupujúcim. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od prepravcu tento tovar skontrolovať, v prípade poškodenia tovaru pri preprave tovar neprebrať.

5. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Záruka sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

6. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

7. Kupujúci má právo požadovať odstránenie chýb v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo výmenu tovaru za ten istý. (Ak chýba nejaká časť objednávky, písmeno, alebo iná časť objednávky, predávajúci túto chybu bezodkladne napraví.) V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť (znečistenie, zlá farba, rozmer produktu, zle vytlačené údaje na produkte) má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

8. Predávajúci objednaný produkt bezpečne zabalí a riadne označí daný balík s objednaným produktom ako "pozor krehké" na zreteľne viditeľné miesto priamo na krabici. Kupujúci berie na vedomie, že vzhľadom na špecifický charakter predávaných produktov na webovej stránke www.glassery.sk nieje možné zakúpený produkt reklamovať pri rozbití, odškriepení alebo zlomení ak prišlo k tejto chybe iným spôsobom/zavinením inej osoby ako chybou dopravcu (pri preprave).

9. Povinným oboznámením sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami - 5. Záruka a reklamácie, bod 8., predávajúci považuje kupujúceho za riadne oboznámeného o charaktere zakúpeného produktu.

Upozornenie:

S ohľadom na ust. § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. nie je možné vrátiť tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. V našom e-shope je možné si zakúpiť tovar v ktorom si spotrebitelia vyberajú vlastné farby, pridávajú vlastný text a obrázky, farebné variácie alebo upravujú štandardné rozmery. Podľa tohto zákona spotrebiteľom pri tomto tovare NEMÁ právo odstúpiť od zmluvy. Prosíme preto ctených zákazníkov aby od zmluvy pri tomto tovare neodstupovali, ale kontaktovali reklamačné oddelenie +421 908 106 180 alebo mail info@glassery.sk !

6. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní:
-Pri tovaroch, kde si nevyberá dekoratívne prvky, rozmer, kde nezadáva vlastný text alebo oslovenia, nevkladá vlastné fotografie alebo akúkoľvek inú grafiku.

2. Pri akomkoľvek probléme alebo záujme o reklamáciu prosíme kontaktovať:
- info@glassery.sk,
- telefonicky +421 908 106 180

V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť: svoje identifikačné údaje, údaje Predávajúceho, opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje, popis vady Tovaru poprípade fotografiu s vyobrazením danej závady a číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

Tovar musí byť v stave, v akom bol kupujúcemu doručený. Nesmie byť použitý, nesmie niesť žiadne známky používania. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar pošleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar, ktorý bude doručený dobierkou na našu adresu nebude vyzdvihnutý.

Upozornenie: S ohľadom na ust. § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. nie je možné vrátiť tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. V našom e-shope je možné si zakúpiť personalizovaný tovar. Podľa tohto zákona spotrebiteľom pri tomto tovare NEMÁ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Prosíme preto ctených zákazníkov aby od zmluvy pri tomto tovare neodstupovali, ale kontaktovali reklamačné oddelenie +421 908 106 180 alebo mail info@glassery.sk!

7. Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov v E-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas Spotrebiteľa ako dotknutej osoby.

2. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:
- Meno a Priezvisko
- Adresa na doručenie
- Fakturačná adresa
- E-mailová adresa
- Telefónne číslo,

ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve, zaslania potvrdenia objednávky mailom poprípade zaslania sms o stave objednávky.

3. Spotrebiteľ potvrdením objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

4. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:
- identifikačných údajoch Predávajúceho,
- účele spracúvania osobných údajov,
- rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
- ďalších informáciách potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že:

5. Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,
-Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa nebude zverejňovať,
-Predávajúci poučil Spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

6. Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:
-potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
-opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
-likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
-likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
-blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

7. Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:
-spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
-využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
-poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

8. Súbory Cookies

1. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom, Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah stránok. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

2. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

9. Záverečné ustanovenia

1.Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito Všebecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2.Predávajúci nepreberá zodpovednosť za dizajn, výroky, marketing alebo názory osôb (interpretov, influencerov), s ktorými spolupracuje pri výrobe a predaji produktov a tovarov, a ktoré by sa mohli vyskytnúť na týchto produktoch alebo pri ich propagácií.

3. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za dizajn objednaného a následne vyrobeného produktu vytvoreného Kupujúcim (texty, obrázky/fotografie a celkovú úpravu Produktov).

4. Pokiaľ spotrebiteľ/Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/…orov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

5. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením a potvrdením objednávky oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od dňa 06.06.2021